За нас

СЛАВКА КОСТОВА, ДИРЕКТОР НА ДГ 188 „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, ГР. СОФИЯ:

Педагогическото майсторство и енергия в реална форма са фактор за успех

 

- Г-жо Костова, моля представете накратко детската градина, чийто директор сте. С какво тя е различна и уникална? С кои постижения се гордеете най-много?

- Ще започна представянето с думи от нашия химн:

В нашата детска градина

всеки ден празник е нов.

Нейното слънчево име

е „Вяра, Надежда, Любов“.

Автор – дарител Михаил Шопов – композитор

Детската ни градина има свой индивидуален образ, който е различен от другите детски градини. Съществените отличия са: на първо място архитектура-саниране на сградата и ремонт на покрива, материални условия-изцяло реновиране на помещениата, споделяне на добри педагогически практики, иновативен стил на управление с институционално участие на родителите. Тя съществува за удовлетворение на потребностите на родителите и децата като социални групи и на обществото, за да може родителите да се реализират професионално, а децата да се изграждат като личности на обществото, да имат щастливо детство, да усвояват опит, знания, умения, да развиват компетентности. На 17.09.1992 г. нашата детска градина приема името „Вяра, Надежда, Любов“.

За първи път тук е създадена експериментална база, плод на дългогодишна работа и изследвания в областта на предучилищното възпитание от страна на университети и научноизследователски институти. Тук е поставено началото на приложението на обучение по БДП.

Развитието на нашите деца наложи да използваме работещи подходи. Чрез стратегията 2016-2020 г. прогнозирахме и определихме направления и действия за подобряване благополучието на децата, ефективни взаимоотношения, подобряване на условията за реализиране на възпитателната работа, устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

Повечето от служителите ни имат трудов стаж между 20-30 години, като голяма част от този стаж е в ДГ 188. Това е показател, който говори за много добро познаване от хората на особеностите и проблемите, грижите и радостите на работното място. Повечето от тях се чувстват като в свой дом и милеят за нея по същия начин.

Силни страни още са:

  • Създадени са условия за лична изява и професионална удовлетвореност.

  • Работа в екип на различни нива – педагогически и непедагогически персонал.

  • Квалифициран педагогически персонал с магистърски степени.

  • Придобиване на ПКС от все по-голям брой учители.

  • Наличие на психолог, логопед и педагогически съветник, полезни в подобряване качеството и ефективността на образователния процес и ежедневната работа с учители, родители, деца.

  • Много добра вътрешнометодическа дейност.

  • Изцяло обновени интериорни решения, външни и вътрешни – БДП-площадка, футболно игрище, вело алея, еко кът „Вълшебната гора“ и много други подобрения на дворното пространство.

  • Актуална информационна среда – видеонаблюдение, интерактивни дъски, проектори, електронни дневници, лаптопи във всяка група, сайт на детската градина.

  • Осигурена здравна профилактика и мониторинг на работното място.

Детската ни градина е в система на делегиран бюджет от 2009 година, управляван по приоритети, няма просрочени задължения.

Гъвкавост и вариативност в организацията на образователната и материалната среда са едни от постиженията ми, с които се гордея.

Съвременно решение на проблемите, чрез ефективна вътрешна комуникация между отговорните длъжностни лица.

Налице е положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив чрез използване на нови педагогически технологии на взаимодействие и приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма.

Налице е по-активно родителско и гражданско участие в цялостния възпитателно-образователен процес – деца, учители, родители – заедно за ползотворно взаимодействие и постигане на целите си, а именно: издигане на имиджа на предучилищния сектор в часност детската градина.

Индивидуалният подход и подкрепата за личностното развитие на всяко едно дете са приоритет за нас. Гаранция за качественото образование, възпитание, социализация и отглеждане на децата в нашата детска градина са непрекъснатото усъвършенстване на теоритичните познания и практическите умения на нашия амбициозен екип от педагогически специалисти.

- Кои са приоритетите в работата Ви на сегашния етап?

Те са насочени в следните направления:

  • формиране на нравствени ценности, добронамереност

  • възпитаване в толерантност;

  • възпитаване в уважение към другите;

  • възпитаване в отговорност и дисциплина, позитивни отношения, взаимопомощ, съпричастност, патриотизъм и екологично възпитание.

Приоритет в работата ми още е: сигурност и стабилност на работното място.

Всеки педагог има възможност да извърши всичко, което може да си представи, да иска, да мечтае, да проектира в рамките на ДОС за съответната възраст.

Затова колегите имат вътрешната свобода и могат да създават своя собствена ценност, която да потвърждава тяхната стойност.

- Как работите с родителите и успявате ли да изграждате правилния модел на партньорски взаимоотношения за успешното реализиране на възпитателно-образователната дейност в ДГ?

- Всички се намираме в процес на развитие, включително и родителите. На човек е зададено да се усеща част от света, да има корени, да изпитва чувство на сигурност, да не губи почва под краката си.

Гордеем се, че приобщаваме родителите, защото знаем, те са важен фактор.

Има само две трайни неща, които можем да се надяваме да завещаем на децата си: едното са корени, а другото – криле.

Родителите са най-естествените ни партньори, гарант и опора за реализиране на нашите проекти, свързани с възпитанието, образованието и творческите изяви на децата.

В резултат от взаимодействието с родителите детската ни градина се ползва с огромен интерес от обществеността и бележи редица постижения, които я отличават. Разполагаме с богата база, която е основа на образователно-възпитателната работа. Педагогическите специалисти са високо квалифицирани, доказани професионалисти, а имената им са известни и авторитетни. Някои родители казват за нашата детска градина: „Постигнали сте истински рай!“, други казват: „Но тук е вълшебно!“, аз отговарям , „Това е нашата детска градина на истински щастливи деца“.

Богатият педагогически и управленски опит, утвърденият иновативен стил на работа с активното участие на родителите, богатият доказателствен материал за нашите постижения, както и уважението и признанието от страна на родителите и обществеността и от различните институции ни дават увереност да отваряме широко врати и сърца, пълни с любов.

- Подкрепяте ли въвеждането на задължителна предучилищна подготовка на децата от 4 годишна възраст в детските градини?

- Да, защото четиригодишните деца, които не посещават детска градина по различни причини след това в учелище изостават и остават неграмотни. За да живеят децата и внуците ни по-добре, държавата повишава участието си в издръжката на детските градини, което води до подобрявяне на обслужването и до откриване на нови детски градини. Ето това е ключът към утрешния ден, за да бъде България по- просперираща.

- Как си партнирате със синдикалната организация на СБУ в детската градина и каква е оценката Ви за партьорството със СБУ?

- Със Синдикалната организация към детската градина си помагаме да направим средата по-справедлива, здрава за устойчиво социално и екологично развитие. СБУ съдейства за увеличаване работната заплата на педагогически и непедагогически персонал; усъвършенстване системата на делегираните бюджети; увеличаване на финансирането.

Социалното партниране – предпоставка за демократично управление в детската градина. За активно сътрудничество със СБУ екипът получава поздравителни адреси за началото на всяка учебна година и други празници от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Самата аз съм била номинирана в престижния Национален конкурс на СБУ „Учител на годината” през 2011 год.

СБУ е организация със синдикална традиция и опит, с будно новаторско чувство и поведение. Партнираме си в отстояване на учителското достойнство в медиите, в исканията пред национални и регионални институции. СБУ откликва на исканията на членовете си и се стреми да подобри условията на работа и живот. СБУ прилага модерен синдикализъм за устойчиво развитие и ангажимент към бъдещето на децата.

Интервю на Велина АНТОВА

................................................................................................................................................................................................................................

Име на детската градина

На 17.09.1992 г. Столичният общински съвет разреши детската градина да се именува “Вяра, Надежда, Любов”.

На 17.09. през следващата 1993 г. Варненският и Великопреславски митрополит Кирил извърши освещаване и кръщаване на детската градина, с което стана неин кръстник.

 

Легенда  за Вяра, Надежда, Любов и майка им София

     Преди много години в град Рим живяла добра и грижлива майка на име София. Римската държава се управлявала от император Адриан. Той преследвал и наказвал римляните изповядващи християнската религия.
     Майката София също била християнка. Тя възпитавала дъщерите си Вяра, Надежда и Любов в духа на християнските добродетели.
     Пораснали хубави, весели и трудолюбиви. Обичали цветята, животните и книгите. Възхвалявали Бога и се молели за своето благоденствие.
     Поведението им привлякло вниманието на императора и той заповядал да ги принудят да се откажат от вярата си. Но те били непреклонни и за това заплатили с живота си.

 

Мисия

   Всеки период от детството се характеризира със своеобразие и неповторимост, има своя “възрастова сензитивност”.
     Предучилищната възраст от живота на човека е период, в който с изключително бурен темп и с изумителна дълбочина се натрупват познание и практически опит.
     Възрастта между 3-7 години е богата със сензитивни точки и ако ние ги познаваме, можем да ги използваме за да реализираме успешна възпитателно-образователна дейност с децата в различни направления / български език и литература, математика, социален свят, природен свят, изобразително изкуство, физическа култура, безопасност и др./.

     Ето защо детската градина е едно от местата, където би могло да се положи това начало.

     Значимостта на предучилищната възраст за развитието на детето изисква задължителност и непрекъснатост на осъществяването на качествен възпитателно-образователен процес с цел постигане на държавните образователни изисквания /ДОИ/ за предучилищно възпитание и подготовка:

– Български език и литература
– Математика
– Околен свят
– Изобразително изкуство
– Физическа култура
– Музика
– Конструиране и технолии
– Игрова култура 

    Предучилищното образование е важна част от образователното дело в Република България. Качеството му се гарантира точно от тези  ДОИ, регламентирани в чл. 16 от Закона за народната просвета.
    Те се постигат от децата вследствие високо професионалния и значим труд на целия екип в детската градина от директора до работника поддръжка на сгради.
    Подготовката на децата за училище и развиването на потенциалните възможности на всяко дете посредством обогатяването на детското развитие, съхраняването на ценността на предучилищното възпитание и успешния преход към училищното обучение.

 

Химн на ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“

"В нашата детска градина"
автор - дарител Михаил Шопов – композитор

 

В нашата детска градина
всеки ден празник е нов.
Нейното слънчево име
е “Вяра, Надежда, Любов”.

В нея рисуваме, пеем, танцуваме,
буквички учим дори,
учим за кончето, учим за слончето
в нашите детски игри.